15 مرام کوهنوردی که هر کوهنورد حرفه ای دارند

1- کوهنورد هیچوقت خودش را در حالت مسابقه و رقابت نمیبیند
2- کوهنـورد هیچوقت برای پیروزشدن بر دیگری تلاش نمیکند
3- کوهنـورد هیچوقت برای دیده شدن و تشویق تلاش نمیکند
4- کوهنـورد هیچوقت از مرام کوهنوردی عدول نمیکند
5- کوهنـورد هیچوقت دست از تلاش برنمیدارد
6- کوهنورد هیچوقت خودش را برتر از دیگران نمیبیند
7- کوهنورد هیچوقت مغرور نمیشود
8- کوهنـورد هیچوقت از تجارب خود استفاده منفی نمیکند
9- کوهنـورد هیچوقت دیگران را کوچک نمیبیند
10- کوهنـورد هیچوقت برای کمک به دیگران توقع پاداش ندارد.
11- کوهنـورد هیچوقت از اعتماد دیگران سوء استفاده نمیکند
12- کوهنورد هیچوقت از کمک به دیگران دریغ نمیکند
13- کوهنـورد هیچوقت نا امید نمیشود
14- کوهنـورد هیچوقت به طبیعت آسیب نمیزند
15- کوهنـورد هیچوقت قدرت خود را به رخ دیگران نمیکشد.

پیمایش مسیرهای فنی در کوهستان، با استفاده از ابزارهای فنی و درگیر شدن با مسیرهای سنگی و یخی را کوه‌نوردی می‌نامند. کوه‌پیمایی به معنای راه‌پیمایی در کوه است و با کوه‌نوردی تفاوت دارد. به بالا رفتن یا پایین آمدن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوه‌پیمایی گفته می‌شود. کوه: به ارتفاعات بیش از ۶۰۰ متر از زمین‌های اطراف هر منطقه کوه گفته می‌شود. 

در کوهنوردی شرط سنی وجود ندارد. در ضمن این رشته ورزشی سن بازنشستگی هم ندارد. هر کسی با هر توانایی می‌تواند به عنوان تفریح یا انجام کار حرفه ایی به کوه برود. در بعضی اوقات به افراد توصیه می‌شود که به سنین کودکان دقت کنند و این سنین با عواقبی در راه هست کودکان ده الی سیزده سال بالاتر از ارتفاع ۲۵۰۰ نباید صعود بکنند و نوجوانان سیزده الی شانزده سال نباید بالاتر از ارتفاع ۴۰۰۰ صعود کنند 

 

ساسان آختهمشاهده نوشته ها

ساسان آخته هستم . 8 سالی میشه که کوهنوردی و طبیعت گردی میکنم.دانسته های خودم و با شما به اشتراک میرارم.امیدوارم از مطالب من لذت ببرید.

Comments are disabled.